FI | SV |

VAD

Föreningens syfte är att lösa byggnaders och den bebyggda omgivningens grundläggande problem gällande ekologi, folkhälsa och nationalekonomi och samtidigt förnya byggnadstekniken och -konsten.

Suoja rf fungerar som expert inom hållbart byggande genom att diskutera med myndigheterna och lagstiftarna, föreläsa för den stora publiken, byggandets professionella och studerande samt genom att ta del i allmän debatt.

 

VARFÖR

Byggandet är mänsklighetens storskaligaste verksamhet. Den absoluta förbrukningen av byggnadsmaterial är därmed också ofattbart stor. Nutida byggnader kan inte upprätthållas, och de tål inte tidens tand. Idag bygger man så komplicerade konstruktioner att de inte kan behärskas. Man bygger av hårt processad och sammanblandade material, som är skadliga både för människan och för det ovanjordiska näringskretsloppet. En stor del av dagens byggmaterial härstammar från sinande källor. En stor del av byggmaterialen ackumuleras. I neutralitetens namn används material som om de vore likvärdiga, medan man förbiser att ämnen även har andra egenskaper än de som människorna sinsemellan kommit överens om.

Det nutida sättet att bygga i Finland härstammar från 1960-talet. Det baserar sig på komplicerade materialskikt och syntetiska material och är ett hot mot såvida miljön, invånarnas hälsa samt investeringar. Byggnaderna idag misslyckas alltså ofta i deras viktigaste uppgift, att ge skydd. Men det behöver inte vara så.

 

HUR

Att bygga på ett hållbart sätt är inte svårt, det nutida byggnadssättet är. De grundläggande frågorna i hållbart byggande är följande: varifrån kommer byggmaterialen, vart hamnar de och hur fort, och kan byggnaderna där emellan erbjuda människorna skydd.

Det bästa sättet att hindra överkonsumtion av råvaror då man bygger är att tillverka enkla, upprätthållbara och därmed långlivade konstruktioner. Det bästa sättet att försäkra miljöns hälsa är att bara använda ämnen som inte rubbar det ovanjordiska näringskretsloppet. Det bästa sättet att minska på utsläppen och belastningen av miljön är att avsluta hårt processering och sammanblandning av material. Dessa principer tryggar också befolkningens hälsa och ekonomi.

Det finns empiriska bevis på att byggnader som är tillverkade av dessa material, som inte rubbar naturens kretslopp, kan hålla i århundraden. Man har dock inte ännu på ett utförligt vetenskapligt sätt studerat denna byggnadsstock, och dess funktionsduglighet har inte kunnat bekräftas med simulationer. Denna vetskap har inte ännu kunnat sammanföras med dagens snabba och precisa industriella bearbetningsmetoder, och möjligheterna är tillsvidare outnyttjade. Det kvarstår ännu mycket belönande arbete vid brinken av ett nytt sätt att bygga. 

KONTAKTUPPGIFTER
Jonas Löfroos Ordförande arkitekt
Markus Heinonen Viceordförande arkitekt
Ransu Helenius   snickare, byggnadsingeniör, arkitekt
Robin Landsdorff   arkitekt
Lars-Erik Mattila   snickare, arkitekt
Frans Saraste   forskare, arkitekt
 
epost: fornamn@suoja-ry.fi
© Suoja rf 2022. All rights reserved.